Alpha Omega-Kansas State University

President – Blake Stevens

E-Mail – Philly22@ksu.edu

Phone – (913) 713-5279

 

Treasurer – Nick Stec

E-Mail – nstec@ksu.edu

Phone – (913) 963-4857

 

Recruitment

Mike Schonwetter

E-Mail – Schonw7746@ksu.edu

Phone – (913) 687-5859

Armani Williams

E-Mail – ArmaniW@ksu.edu

Phone – (913) 515-3825

 

Philanthropy

Grady Marcuson

E-Mail – GMarcuson@ksu.edu

Phone – (913) 219-4716